fbpx

Daniel Higiénico presenta ‘Esperando a Robin Hood’, demà a La Mirona

XAVIER CASTILLÓN – SALT

Daniel Higiénico (Bar­ce­lona, 1960) fa trenta anys que lluita en les trin­xe­res de l’art i la música, pri­mer amb la Quar­tet de Baño Band, i en els dar­rers anys sovint sol i en dife­rents for­mats, que inclo­uen des d’espec­ta­cles musi­cals i tea­trals (¡Qué vello es bibir!) fins a con­certs amb banda rei­vin­di­cant les arrels més elèctri­ques de la música afro­a­me­ri­cana (Blues Expe­ri­ence).

Just abans del con­fi­na­ment, Daniel Higiénico va publi­car el seu últim disc, Espe­rando a Robin Hood , que demà, dis­sabte, pre­sen­tarà en con­cert a l’espai exte­rior de la sala La Mirona , de Salt (22 h, 10 i 12 euros), acom­pa­nyat pel gran gui­tar­rista mallorquí Toni Pas­tor, que tre­ba­lla amb ell des de l’època de la Quar­tet de Baño i ha produït aquest nou disc de “folk molt variat”, com el defi­neix Daniel. De fet, en aquest con­cert Pas­tor com­bina la gui­tarra amb el llaüt, per inter­pre­tar una sèrie de cançons que beuen de la tra­dició celta o fran­cesa, però també de la ran­xera, el romanç medi­e­val o la cançó tra­di­ci­o­nal esco­cesa. Fins i tot de la jota, com en el pri­mer sin­gle i vide­o­clip, Los gusa­nos del mundo , dedi­cat als pede­ras­tes eclesiàstics, els de l’edat mit­jana i els d’ara mateix. El vide­o­clip, rea­lit­zat en la millor tra­dició dels colla­ges audi­o­vi­su­als de Monty Pyt­hon, ha estat diri­git per Jack el Diseñador.

Molt vinculat a Mallorca, on ja és fill adoptiu, el funest dia 13 de març hi tenia previst fer la presentació en directe d’Esperando a Robin Hood, que l’estat d’alarma va obligar a cancel·lar. Finalment, aquesta gran presentació amb banda es farà el 10 d’octubre al Teatre Xesc Forteza de Palma, però serà una excepció en una agenda en què predominen els bolos en solitari o amb Pastor. “Cada vegada és més complicat i jo em moc actualment en un circuit força underground”, explica Daniel, que no para d’imaginar noves propostes per tirar endavant en aquest difícil món de la música realment independent, des de concerts privats a domicili a espectacles en línia, especialment durant els mesos de confinament. No hi ha res que pugui aturar aquest artista inquiet i sempre crític amb les injustícies, com Robin Hood; ni tan sols l’atura un partit de Champions com el que dissabte coincidirà amb la seva actuació. No tot ha de ser futbol en aquesta vida…